خداوند سبحان مي فرمايد : و هيچ جنبده اي در زمين نيست مگر اينکه روزيش بر عهده خداست و او قرارگاه و محل مردنش را مي داند و همه اينها در کتابي روشن ثبت است. سوره هود آيه 6


 

   جزء1و 2
 سوره حمد
تلاوت سوره ي حمد، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 8:45:01 AM
دانلود فایل

 سوره ي بقره
تلاوت سوره ي بقره، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 8:53:47 AM
دانلود فایل

 
   جزء3
 سوره ي آل عمران
تلاوت سوره ي آل عمران ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 8:58:54 AM
دانلود فایل

 
   جزء 4 و5
 سوره ي نساء
تلاوت سوره ي نساء ، ماهر المعيقلي


تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 9:02:28 AM
دانلود فایل

 
   جزء6
 سوره ي ماِيده
تلاوت سوره ي ماِيده ، ماهر المعيقلي


تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 9:41:13 AM
دانلود فایل

 
   جزء7
 سوره ي انعام
تلاوت سوره ي انعام ، ماهر المعيقلي


تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 9:48:47 AM
دانلود فایل

 
   جزء8
 سوره ي اعراف
تلاوت سوره ي اعراف ، ماهر المعيقلي


تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 9:50:49 AM
دانلود فایل

 
   جزء9
 سوره ي انفال
تلاوت سوره ي انفال ، ماهر المعيقلي


تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 9:52:03 AM
دانلود فایل

 
   جزء10
 سوره ي توبه
تلاوت سوره ي توبه، ماهر المعيقلي


تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 9:54:03 AM
دانلود فایل

 
   جزء11
 سوره ي يونس
تلاوت سوره ي يونس ، ماهر المعيقلي


تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 9:59:22 AM
دانلود فایل

 سوره ي هود
تلاوت سوره ي هود ، ماهر المعيقلي


تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:01:01 AM
دانلود فایل

 
   جزء12
 سوره ي يوسف
تلاوت سوره ي يوسف ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:05:50 AM
دانلود فایل

 
   جزء13
 سوره ي رعد
تلاوت سوره ي رعد ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:07:18 AM
دانلود فایل

 سوره ي ابراهيم
تلاوت سوره ي ابراهيم ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:08:07 AM
دانلود فایل

 
   جزء14
 سوره ي حجر
تلاوت سوره ي حجر ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:08:53 AM
دانلود فایل

 
   جزء15
 سوره ي نحل
تلاوت سوره ي نحل ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:12:24 AM
دانلود فایل

 سوره ي اسراء
تلاوت سوره ي اسراء ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:13:29 AM
دانلود فایل

 سوره ي کهف
تلاوت سوره ي کهف ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:14:41 AM
دانلود فایل

 
   جزء16
 سوره ي مريم
تلاوت سوره ي مريم ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:15:31 AM
دانلود فایل

 سوره ي طاها
تلاوت سوره ي طاها ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:16:20 AM
دانلود فایل

 
   جزء17
 سوره ي انبياء
تلاوت سوره ي انبياء ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:17:10 AM
دانلود فایل

 
   جزء18
 سوره ي مومنون
تلاوت سوره ي مومنون ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:18:58 AM
دانلود فایل

 سوره ي نور
تلاوت سوره ي نور ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:20:42 AM
دانلود فایل

 سوره ي فرقان
تلاوت سوره ي فرقان ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:21:40 AM
دانلود فایل

 
   جزء19
 سوره ي شعراء
تلاوت سوره ي شعراء ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:25:48 AM
دانلود فایل

 سوره ي نمل
تلاوت سوره ي نمل ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:27:31 AM
دانلود فایل

 
   جزء20
 سوره ي قصص
تلاوت سوره ي قصص ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:28:54 AM
دانلود فایل

 سوره ي عنکبوت
تلاوت سوره ي عنکبوت ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:29:54 AM
دانلود فایل

 
   جزء21
 سوره ي روم
تلاوت سوره ي روم ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:30:58 AM
دانلود فایل

 سوره ي لقمان
تلاوت سوره ي لقمان ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:31:37 AM
دانلود فایل

 سوره ي سجده
تلاوت سوره ي سجده ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:32:09 AM
دانلود فایل

 سوره ي احزاب
تلاوت سوره ي احزاب ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:33:07 AM
دانلود فایل

 
   جزء22
 سوره ي صباء
تلاوت سوره ي صباء ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:34:27 AM
دانلود فایل

 سوره ي فاطر
تلاوت سوره ي فاطر ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:35:11 AM
دانلود فایل

 سوره ي يس
تلاوت سوره ي يس ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:55:05 AM
دانلود فایل

 
   جزء23
 سوره ي صافات
تلاوت سوره ي صافات ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:56:36 AM
دانلود فایل

 سوره ي ص
تلاوت سوره ي ص ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:57:11 AM
دانلود فایل

 سوره ي زمر
تلاوت سوره ي زمر ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:57:57 AM
دانلود فایل

 
   جزء24
 سوره ي غافر
تلاوت سوره ي غافر ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 10:59:26 AM
دانلود فایل

 سوره ي فصّلت
تلاوت سوره ي فصّلت ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:01:00 AM
دانلود فایل

 
   جزء25
 سوره ي شوري
تلاوت سوره ي شوري ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:03:37 AM
دانلود فایل

 سوره ي زخرف
تلاوت سوره ي زخرف ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:04:27 AM
دانلود فایل

 سوره ي دخان
تلاوت سوره ي دخان ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:05:15 AM
دانلود فایل

 سوره ي جاثيه
تلاوت سوره ي جاثيه ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:05:55 AM
دانلود فایل

 
   جزء26
 سوره ي احقاف
تلاوت سوره ي احقاف ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:08:41 AM
دانلود فایل

 سوره ي محمد
تلاوت سوره ي امحمد ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:09:19 AM
دانلود فایل

 سوره ي فتح
تلاوت سوره ي فتح ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:09:55 AM
دانلود فایل

 سوره ي حجرات
تلاوت سوره ي حجرات ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:10:27 AM
دانلود فایل

 سوره ي ق
تلاوت سوره ي ق ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:11:04 AM
دانلود فایل

 سوره ي ذاريات
تلاوت سوره ي ذاريات ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:11:33 AM
دانلود فایل

 
   جزء27
 سوره ي طور
تلاوت سوره ي طور ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:14:26 AM
دانلود فایل

 سوره ي نجم
تلاوت سوره ي نجم ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:15:10 AM
دانلود فایل

 سوره ي رحمن
تلاوت سوره ي رحمن ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:15:39 AM
دانلود فایل

 سوره ي واقعه
تلاوت سوره ي واقعه ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:16:13 AM
دانلود فایل

 سوره ي حديد
تلاوت سوره ي حديد ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:17:43 AM
دانلود فایل

 
   جزء28
 سوره ي مجادله
تلاوت سوره ي مجادله ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:20:14 AM
دانلود فایل

 سوره ي حشر
تلاوت سوره ي حشر ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:20:51 AM
دانلود فایل

 سوره ي ممتحنه
تلاوت سوره ي ممتحنه ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:21:30 AM
دانلود فایل

 سوره ي صف
تلاوت سوره ي صف ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:21:56 AM
دانلود فایل

 سوره ي جمعه
تلاوت سوره ي جمعه ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:22:18 AM
دانلود فایل

 سوره ي منافقون
تلاوت سوره ي منافقون ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:22:52 AM
دانلود فایل

 سوره ي تغابن
تلاوت سوره ي تغابن ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:23:30 AM
دانلود فایل

 سوره ي طلاق
تلاوت سوره ي طلاق ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:24:09 AM
دانلود فایل

 سوره ي تحريم
تلاوت سوره ي تحريم ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:24:40 AM
دانلود فایل

 
   جزء29
 سوره ي ملک
تلاوت سوره ي ملک ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:28:26 AM
دانلود فایل

 سوره ي قلم
تلاوت سوره ي قلم ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:28:53 AM
دانلود فایل

 سوره ي حاقه
تلاوت سوره ي حاقه ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:29:30 AM
دانلود فایل

 سوره ي معارج
تلاوت سوره ي معارج ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:30:06 AM
دانلود فایل

 سوره ي نوح
تلاوت سوره ي نوح ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:37:38 AM
دانلود فایل

 سوره ي نوح
تلاوت سوره ي نوح ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:37:43 AM
دانلود فایل

 سوره ي جن
تلاوت سوره ي جن ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:38:28 AM
دانلود فایل

 سوره ي مزمل
تلاوت سوره ي مزمل ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:39:02 AM
دانلود فایل

 سوره ي مدثر
تلاوت سوره ي مدثر ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:39:50 AM
دانلود فایل

 سوره ي قيامه
تلاوت سوره ي قيامه ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:40:21 AM
دانلود فایل

 سوره ي انسان
تلاوت سوره ي انسان ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:40:55 AM
دانلود فایل

 سوره ي مرسلات
تلاوت سوره ي مرسلات ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:41:21 AM
دانلود فایل

 
   جزء30
 سوره ي نباء
تلاوت سوره ي نباء ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:48:20 AM
دانلود فایل

 سوره ي نازعات
تلاوت سوره ي نازعات ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:48:54 AM
دانلود فایل

 سوره ي عبس
تلاوت سوره ي عبس ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:49:20 AM
دانلود فایل

 سوره ي تکوير
تلاوت سوره ي تکوير ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:49:45 AM
دانلود فایل

 سوره ي انفطار
تلاوت سوره ي انفطار ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:50:15 AM
دانلود فایل

 سوره ي مطففين
تلاوت سوره ي مطففين ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:51:03 AM
دانلود فایل

 سوره ي انشقاق
تلاوت سوره ي انشقاق ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:51:33 AM
دانلود فایل

 سوره ي بروج
تلاوت سوره ي بروج ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:51:58 AM
دانلود فایل

 سوره ي طارق
تلاوت سوره ي طارق ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:52:23 AM
دانلود فایل

 سوره ي اعلي
تلاوت سوره ي اعلي ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 11:52:46 AM
دانلود فایل

 سوره ي غاشيه
تلاوت سوره ي غاشيه ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:32:16 PM
دانلود فایل

 سوره ي فجر
تلاوت سوره ي فجر ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:32:57 PM
دانلود فایل

 سوره ي بلد
تلاوت سوره ي بلد ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:33:51 PM
دانلود فایل

 سوره ي شمس
تلاوت سوره ي شمس ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:38:07 PM
دانلود فایل

 سوره ي ليل
تلاوت سوره ي ليل ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:38:45 PM
دانلود فایل

 سوره ي ضحي
تلاوت سوره ي ضحي ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:39:27 PM
دانلود فایل

 سوره ي انشراح
تلاوت سوره ي انشراح ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:40:22 PM
دانلود فایل

 سوره ي تين
تلاوت سوره ي تين ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:41:30 PM
دانلود فایل

 سوره ي علق
تلاوت سوره ي علق ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:42:03 PM
دانلود فایل

 سوره ي قدر
تلاوت سوره ي قدر ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:42:29 PM
دانلود فایل

 سوره ي بينه
تلاوت سوره ي بينه ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:43:48 PM
دانلود فایل

 سوره ي زلزله
تلاوت سوره ي زلزله ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:47:03 PM
دانلود فایل

 سوره ي عاديات
تلاوت سوره ي عاديات ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:47:39 PM
دانلود فایل

 سوره ي قارعه
تلاوت سوره ي قارعه ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:49:07 PM
دانلود فایل

 سوره ي تکاثر
تلاوت سوره ي تکاثر ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:49:43 PM
دانلود فایل

 سوره ي عصر
تلاوت سوره ي عصر ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:50:18 PM
دانلود فایل

 سوره ي همزه
تلاوت سوره ي همزه ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:50:56 PM
دانلود فایل

 سوره ي فيل
تلاوت سوره ي فيل ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:51:35 PM
دانلود فایل

 سوره ي قريش
تلاوت سوره ي قريش ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:52:11 PM
دانلود فایل

 سوره ي ماعون
تلاوت سوره ي ماعون ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:52:36 PM
دانلود فایل

 سوره ي کوثر
تلاوت سوره ي کوثر ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:54:01 PM
دانلود فایل

 سوره ي کافرون
تلاوت سوره ي کافرون ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:54:34 PM
دانلود فایل

 سوره ي نصر
تلاوت سوره ي نصر ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:55:43 PM
دانلود فایل

 سوره ي مسد
تلاوت سوره ي مسد ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:56:33 PM
دانلود فایل

 سوره ي خلاص
تلاوت سوره ي اخلاص ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:56:59 PM
دانلود فایل

 سوره ي فلق
تلاوت سوره ي فلق ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:57:27 PM
دانلود فایل

 سوره ي ناس
تلاوت سوره ي ناس ، ماهر المعيقلي

تاریخ ارسال فایل
1390/05/01 2:58:11 PM
دانلود فایل

 
.
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 33
تعداد کل بازدیدکنندگان از این صفحه: 11587
تعداد کل بازدید ها: 1043166
  ...  
 
 
 
   جستجوي داخلي
 
   منوي اصلي

 
   پيوندها


 

 

  

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 


تمام حقوق اين اثر متعلق است به موسسه فرهنگي ، هنري مشعـــر